ja Gratis Levering  ja Altijd Snelle Reactie

 ja Levering enkele dagen vooraf 

 ja 7 dagen per week bereikbaar 

Zeer scherpe prijzen
Bezorging in Nederland & België
Tel: 085-3033594
huurdatum kosteloos te verzetten!!

Algemene voorwaarden
SDC Verhuur & Entertainment


Artikel 1 Definities

 1. SDC Verhuur & Entertainment is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verhuren van producten omtrent feesten, partijen en evenementen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van SDC Verhuur & Entertainment.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: SDC Verhuur & Entertainment en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen SDC Verhuur & Entertainment en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij SDC Verhuur & Entertainment zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van SDC Verhuur & Entertainment en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door SDC Verhuur & Entertainment en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende verhuren van producten omtrent feesten, partijen en evenementen, en geleverde Producten alsmede alle andere door SDC Verhuur & Entertainment ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door SDC Verhuur & Entertainment en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende producten omtrent feesten, partijen en evenementen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door SDC Verhuur & Entertainment zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van SDC Verhuur & Entertainment, te raadplegen via www.sdcverhuur.nl.

 

Artikel 2 Identiteit van SDC Verhuur & Entertainment

 1. SDC Verhuur & Entertainment is bij de KvK geregistreerd onder nummer 08217649 en draagt btw-identificatienummer NL001815614B70. SDC Verhuur & Entertainment is gevestigd aan De Taling 12 (7609 VC) te Almelo.
 2. SDC Verhuur & Entertainment is per e-mail te bereiken via info@sdcverhuur.nl of middels de Website www.sdcverhuur.nl en telefonisch op 0853033594.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van SDC Verhuur & Entertainment en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SDC Verhuur & Entertainment overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met SDC Verhuur & Entertainment via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. SDC Verhuur & Entertainment zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 5. Als SDC Verhuur & Entertainment een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. SDC Verhuur & Entertainment kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van SDC Verhuur & Entertainment dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij SDC Verhuur & Entertainment deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door SDC Verhuur & Entertainment.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. SDC Verhuur & Entertainment zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. SDC Verhuur & Entertainment heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal SDC Verhuur & Entertainment de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door SDC Verhuur & Entertainment worden doorbelast aan Klant.
 4. De Overeenkomst kan alleen door SDC Verhuur & Entertainment worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan SDC Verhuur & Entertainment bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan SDC Verhuur & Entertainment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SDC Verhuur & Entertainment worden verstrekt.
 5. Klant draagt er zorg voor dat SDC Verhuur & Entertainment zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant SDC Verhuur & Entertainment hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. SDC Verhuur & Entertainment dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen SDC Verhuur & Entertainment en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van SDC Verhuur & Entertainment op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen SDC Verhuur & Entertainment en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. SDC Verhuur & Entertainment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat SDC Verhuur & Entertainment goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits SDC Verhuur & Entertainment Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is SDC Verhuur & Entertainment bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is SDC Verhuur & Entertainment gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
 2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval SDC Verhuur & Entertainment de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan SDC Verhuur & Entertainment en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 6. Klant kan ongeopende fotopacks retour sturen. Voorts kan SDC Verhuur & Entertainment tot 75% van de aankoopprijs crediteren. De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 9 Annulering

 1. De Klant kan de Overeenkomst pas annuleren indien de Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft.
 2. Bij annulering van de Overeenkomst door Klant geldt dat SDC Verhuur & Entertainment gerechtigd is de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:
 • Bij annulering uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Diensten en de Producten zijn nog niet verstuurd, wordt 75% van de totale kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering indien Producten reeds zijn verstuurd, wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
 1. Annulering dienst schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door SDC Verhuur & Entertainment.

 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte en in de Webshop zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Voorts zijn alle genoemde bedragen inclusief verzendkosten voor het versturen van Producten naar de Klant en exclusief verzendkosten voor de retournering van Producten.
 3. SDC Verhuur & Entertainment heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt per bankoverschrijving.
 5. De factuur dient binnen 2 (twee) weken door Klant te zijn voldaan, tenzij anders is afgesproken.
 6. Klant is bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd aan SDC Verhuur & Entertainment. Indien Producten defect raken, worden de Producten door SDC Verhuur & Entertainment gecontroleerd en ontvangt de Klant een schaderapport. De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, binnen 5 (vijf) werkdagen terugbetaald.
 7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan SDC Verhuur & Entertainment mede te delen.
 8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien SDC Verhuur & Entertainment besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 11 Levering 

 1. SDC Verhuur & Entertainment bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. SDC Verhuur & Entertainment kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 2. Indien SDC Verhuur & Entertainment Producten verstuurd via PostNL, wordt bijgaand een track & trace code verstuurd.
 3. Indien Klant er van op de hoogte raakt dat Producten niet op tijd geleverd worden, stelt zij SDC Verhuur & Entertainment daarvan zo snel mogelijk in kennis. SDC Verhuur & Entertainment zal in onderling overleg met Klant een passende oplossing vinden om de Producten, of gelijkwaardige producten, tijdig bij Klant te leveren.
 4. Indien niet tijdige levering van Producten niet te wijten is aan SDC Verhuur & Entertainment, kunnen eventuele kosten voor rekening van de Klant komen.
 5. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Almelo.
 7. Producten dienen de eerste volgende werkdag na de overeengekomen huurdatum voor 16:00 uur retour gestuurd te worden. De retournering geschiedt via Post NL of Klant kan de Producten retour brengen bij SDC Verhuur & Entertainment gevestigd aan De Taling 12 (7609 VC) te Almelo.
 8. Indien Klant de Producten retourneert via PostNL, dient Klant tevens een retouretiket te bestellen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. SDC Verhuur & Entertainment is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. SDC Verhuur & Entertainment is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van SDC Verhuur & Entertainment, verleent Klant de bevoegdheid aan SDC Verhuur & Entertainment om, als een door SDC Verhuur & Entertainment ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 4. SDC Verhuur & Entertainment is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. SDC Verhuur & Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. SDC Verhuur & Entertainment is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 7. Indien SDC Verhuur & Entertainment aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SDC Verhuur & Entertainment met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van SDC Verhuur & Entertainment is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien SDC Verhuur & Entertainment niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SDC Verhuur & Entertainment.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SDC Verhuur & Entertainment, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) SDC Verhuur & Entertainment zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SDC Verhuur & Entertainment, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SDC Verhuur & Entertainment overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SDC Verhuur & Entertainment heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie 

 1. SDC Verhuur & Entertainment biedt een garantie voor de door haar geleverde Diensten. Gebreken dienen schriftelijk bij SDC Verhuur & Entertainment te worden gemeld.
 2. De garantie houdt in dat SDC Verhuur & Entertainment de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen
 3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 4. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. SDC Verhuur & Entertainment kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

  1. SDC Verhuur & Entertainment behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan SDC Verhuur & Entertainment van gegevens. Klant zal SDC Verhuur & Entertainment vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@sdcverhuur.nl  of telefonisch te melden via 0853033594. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door SDC Verhuur & Entertainment in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 18 Wijzigingsbeding

 1. SDC Verhuur & Entertainment behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. SDC Verhuur & Entertainment zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat SDC Verhuur & Entertainment Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen SDC Verhuur & Entertainment en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen SDC Verhuur & Entertainment en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen SDC Verhuur & Entertainment en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel.